Vigh László

1961. novem­ber 3-​án, Vigh Lás­zló és Mol­nár Mária gyer­mekeként Nagykanizsán születettem. Pac­sán végezte el az általános iskolát 1975- ​ben. A zalaegerszegi Ganz Ábrahám Gépészeti és Közlekedési Sza­kközépiskolában érettsé­gizett. Fel­ső­fokú tanul­mányait a Pécsi Tudomány­e­gyetem Fel­nőt­tképzési és Emberi Erő­for­rás Fejlesztési Kar andragó­gia sza­kán végezte. A GE nagykaniz­sai Fény­for­rás­nál 1982 – 1986-​ig, a Gel­sei Gazdálkodók Szövetkezeténél pedig 1986-​tól dol­go­zott. 1994-​től Fel­sőrajk pol­gármestere. 2002 – 2006 között a Zala Megyei Köz­gyűlés Kul­turális Bizottságá­nak elnöke volt, valamint tagja volt a köz­gyűlés Ifjúsági és Sport­bi­zottságá­nak. Elnöki posz­tot tölt be a Fel­sőra­jki Sport­e­gyesület­nél, vezetői tiszt­sége van a FIDESZ Falusi Tagoza­tá­nak Zala megyei szervezeténél.

A Fel­sőra­jki Egy­házközség tag­jaként aktív szervezője a helyi val­lási élet­nek, továbbá irányítása alá tar­tozik a Fel­sőra­jki Pol­gárőrség is. A nem­rég alakult Griff Báb­szín­ház vezetőségi és egy­ben egyik alapító tagja is. A 2006. és 2010. évi ország­gyűlési választá­sokon Zala megye 5. választók­erületében egyéni mandá­tu­mot szerzett. 2006 májusától két cik­lu­son át az önko­r­mányzati és terület­fe­jlesztési bizottság tagja.

Ország­gyűlési képviselő, Fel­sőrajk pol­gármestere, Par­la­ment Önko­r­mányzati és Terület­fe­jlesztési Bizottságá­nak tagja, Zala Megyei Államigaz­gatási Kol­légiumá­nak Rezsic­sökkentő és Költ­ségvetési bizottsági tagja, Fel­sőra­jkon sport­e­gyesületi elnök, Fel­sőra­jki egy­házközség egy­ház­tanác­sá­nak tagja, Griff Báb­szín­ház alapító tagja, Suli Har­mó­nia 2007 Gyer­mekeket segítő Alapítvány kuratóri­umi tagja, 2008 óta Zala Megyei Lab­darúgó szövet­ség felü­gyelőbi­zottságá­nak tagja. 2010 óta a Közép-​Zala Gyöngysze­mei Vidék­fe­jlesztési Közhasznú Egyesület elnöke.

Pozíciók
2006
aktuális
frakcióvezető-helyettes, Igazságügyi bizottság tagja
1994 - 2014
Felsőrajk
Jelöltség
Párt: FIDESZ-KDNP
Listapozíció: 143
Választókerület: Zala megye 1. vk

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Nem
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Tart.
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Igen
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Nem
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Nem
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2007) Nem
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Nem
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Nem
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Nem